Bez kategorii

Lista Przedstawicieli

Lista Przedstawicieli

organizacji pozarządowych zakwalifikowanych
do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 20.01.2016 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., z późn. zm.)

  1. Irena Radomska – wice prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Krawczyka 16;
  2. Iwona Kurdziel-Drzewiecka – członek zarządu Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego, 43-190 Mikołów, Wyszyńskiego 13;
  3. Mariusz Dmetrecki – członek zarządu Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego, 43-190 Mikołów, Wyszyńskiego 13;
  4. Małgorzata Siedlecka – prezes Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”, 43-190 Mikołów, ul. Krakowska 30;
  5. Barbara Juskowiak – skarbnik ZHP Chorągwi Śląskiej Komendy Hufca Ziemi Mikołowskiej, 43-190 Mikołów, Plac Harcerski 1;
  6. Sylwia Wyrobek – szefowa Mikołowskiego Centrum Wolontariatu przy ZHP Chorągwi Śląskiej Komendzie Hufca Ziemi Mikołowskiej, 43-190 Mikołów, Plac Harcerski 1;
  7. Krystyna Zielonka – członek zarządu Stowarzyszenia Pomocna Dłoń – Krystyn i Sympatyków, 43-190 Mikołów, ul. Kasztanowa 3;
  8. Bożena Niedzielska – członek Stowarzyszenia Pomocna Dłoń – Krystyn i Sympatyków, 43-190 Mikołów, ul. Kasztanowa 3;
  9. Agnieszka Książek – członek Stowarzyszenia Pomocna Dłoń – Krystyn i Sympatyków, 43-190 Mikołów, ul. Kasztanowa 3;
  10. Gabriela Skupnik – członek Stowarzyszenia Pomocna Dłoń – Krystyn i Sympatyków, 43-190 Mikołów, ul. Kasztanowa 3;

Komisje pracują zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Lista_Przedstawicieli_organizacji_pozarządowych_zakwalifikowanych_do_udziału_w_pracach_Komisji_Konkursowych-Aktualizacja

Dodaj komentarz