Bez kategorii

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2016 R.

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2016 r.

  1. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).
  2. Z osób znajdujących się na liście Burmistrz Mikołowa powołuje przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych.
  3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej.
  4. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, mogą zwrócić się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę w terminie do 28 stycznia 2016 r., Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych”. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: ngo.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Wydziału Spraw Społecznych – Rynek 16, pokój nr 33.
  6. Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach komisji konkursowych, będzie dostępna na stronie internetowej ngo.mikolow.eu.
  7. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  8. Komisje będą pracowały zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych.

Wniosek do komisji – plik *doc.

http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7331

Dodaj komentarz