Bez kategorii

Otwarte konkursy ofert na 2018 r.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinach:

1.       Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadania przewidziane do dofinansowania a)     Organizowanie dla mieszkańców Gminy Mikołów działań kulturalnych o charakterze regionalnym, lokalnym i środowiskowym;

b)    Kultywowanie tradycji regionalnych, dbałość o upowszechnianie oraz zachowanie pamiątek lokalnej historii;

c)     Inne inicjatywy kulturalne.

Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę 50 000,00 zł
2.       Turystyki i krajoznawstwa
Zadania przewidziane do dofinansowania Organizacja turystyki i krajoznawstwa dla mieszkańców Gminy Mikołów Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 18 000,00 zł
3.       Ratownictwa i ochrony ludności
Zadania przewidziane do dofinansowania Organizacja obozów szkoleniowych, warsztatów, szkoleń i innych form edukacyjnych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 20 000,00 zł
4.       Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zadania przewidziane do dofinansowania 1.       Przeprowadzenie akcji czipowania psów wraz z kampanią promocyjną, w tym:

a)       zakup i dystrybucja czipów dla zwierząt

b)       organizacja czipowania zwierząt

c)       opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych dot. akcji czipowania zwierząt

Termin składania ofert:

2.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 15 000,00 zł
5.       Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Zadania przewidziane do dofinansowania 1.       Organizacja cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Mikołów.

2.       Organizacja cyklu szkoleń dla przedstawicieli małych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Mikołów.

Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 17 000,00 zł
6.       Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Zadania przewidziane do dofinansowania Zadanie 1:

Profilaktyka uniwersalna – W szczególności realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów, a także szkoleń dla rodziców i nauczycieli;  Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

Zadanie 2:

Profilaktyka uniwersalna – Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

Zadanie 3:

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów”.

Zadanie 4:

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią.
W szczególności wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny;

Zadanie 5.

1.     Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla wszystkich oraz korekcyjno-pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych;

2.     Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin oraz dla osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy domowej;

3.     Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;

Termin składania ofert:

26.01.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 203 600,00 zł

 

Wypełnienie oferty następuje poprzez Generator eNGO na stronie internetowej www.mikolow.engo.pl.

Ofertę należy:

  1. po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa lub nadać przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, lub
  2. po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu złożyć ją w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) do Urzędu Miasta Mikołowa.

Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa lub datę jej doręczenia, umieszczoną na Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia (UPP), o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów zaleźć można na stronach:

Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej będzie udzielać informacji dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu do dnia składania ofert oraz po rozstrzygnięciu konkursu pod numerem telefonu: 734 424 349 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu

Dodaj komentarz