Bez kategorii

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza 9 otwartych konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2019 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.  

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinach:

1.    Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2019 – Razem dla siebie – edycja III”
Zadania przewidziane do dofinansowania Realizacja „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2019 – Razem dla siebie – edycja III” poprzez aktywizowanie społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców ulicy Młyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w każdej sferze życia społecznego.

Oferent powinien mieć co najmniej roczne doświadczenie w realizacji programów aktywności lokalnej.

Termin składania ofert:

2019-01-21 17:00:00

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę 70 000,00 zł
2.    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadania przewidziane do dofinansowania Organizowanie dla mieszkańców Gminy Mikołów działań kulturalnych o charakterze regionalnym, lokalnym i środowiskowym;

Kultywowanie tradycji regionalnych, dbałość o upowszechnianie oraz zachowanie pamiątek lokalnej historii;

Inne inicjatywy kulturalne.

Termin składania ofert:

2019-02-04 17:00:00

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę 75 000,00 zł
3.    Turystyki i krajoznawstwa
Zadania przewidziane do dofinansowania Organizacja turystyki i krajoznawstwa dla mieszkańców Gminy Mikołów Termin składania ofert:

2019-02-04 17:00:00

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 18 000,00 zł
4.    Ratownictwa i ochrony ludności
Zadania przewidziane do dofinansowania Organizacja obozów szkoleniowych, warsztatów, szkoleń i innych form edukacyjnych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

Organizacja innych form promujących działania związane z ratownictwem i ochroną ludności.

 

Termin składania ofert:

2019-02-05 15:30:00

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 50 000,00 zł
5.    Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zadania przewidziane do dofinansowania 1.    Przeprowadzenie akcji czipowania psów wraz z kampanią promocyjną, w tym:

a)    Zakup i dystrybucja czipów dla zwierząt;

b)    Organizacja czipowania zwierząt;

c)    Opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych dot. akcji czipowania zwierząt;

2.   Przeprowadzenie innych akcji mających na celu ochronę zwierząt;

3.   Przeprowadzenie akcji promocyjnych ochronę zwierząt i środowiska naturalnego.

Termin składania ofert:

2019-02-04 17:00:00

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 10 000,00 zł
6.    Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Zadania przewidziane do dofinansowania Organizacja cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Mikołów. Termin składania ofert:

2019-02-05 15:30:00

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 10 000,00 zł
7.    Promocja i organizacja wolontariatu
Organizacja Dnia Wolontariusza, w szczególności:

1.      Organizacja min. 3 godzinnego wydarzenia wraz z oprawą artystyczną

2.      Organizacja słodkiego poczęstunku podczas wydarzenia w formie ciast, przekąsek i napojów;

3.      Organizacja akcji promującej wydarzenie docierającej do wolontariuszy i organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów.

 

Termin składania ofert:

2019-02-05 15:30:00

 

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 15 000,00 zł
8.    Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – śródroczna
Zadanie 1:

Profilaktyka uniwersalna – W szczególności realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów, a także szkoleń dla rodziców i nauczycieli;  Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

 

Zadanie 2:

Profilaktyka uniwersalna – Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

1)      Realizacja programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym.

2)      Programy winny mieć charakter kompleksowy i być skierowane do uczniów rodziców i nauczycieli.

3)      Tematyka programów ma dotyczyć uświadamiania ryzyka związanego z:

a.      używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów i innych środków odurzających;

b.      przejawami zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej;

c.       uzależnieniem od komputera, internetu, gier komputerowych i telefonu.

4)      Oferta powinna zawierać opis programu i scenariusz zajęć profilaktycznych jak również wskazanie przewidywanych celów realizacji programów, a także sposobu mierzenia efektów zrealizowania programu.

Wymogi dotyczące realizacji zadania:

1)     stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;

2)     stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;

3)     zadanie musi objąć swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Mikołów.

 

Zadanie 3:

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów”.

Wymogi dotyczące realizacji zadania:

1)     stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;

2)     stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;

3)     zadanie musi objąć swoim zasięgiem nie mniej niż 300 osób;

4)     zadanie musi być realizowane na terenie szkół z terenu Gminy Mikołów.

 

Zadanie 4:

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią.
W szczególności wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny;

Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

1)     Organizacja spotkań społeczności uzależnionej, które powinny odbywać się min. 1 raz w tygodniu. Spotkania musi prowadzić psycholog. Uczestnicy spotkań powinni mieć dostęp do poradnictwa indywidualnego, pomocy psychospołecznej oraz rehabilitacji.

2)     Organizacja spotkań integracyjnych osób uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin, podczas których będzie propagowany zdrowy styl życia. Na spotkaniach musi być obecny psycholog.

3)     W ofercie należy opisać jakie działania są planowane i dla jakiej liczby osób.

4)     Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.

5)     Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.

 

Zadanie 5.

1.     Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla wszystkich oraz korekcyjno-pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych;

2.     Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin oraz dla osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy domowej;

3.     Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;

Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

1)      Udzielanie konsultacji, doradztwa i wsparcia oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej  osobom doznającym przemocy domowej i będących w kryzysowych sytuacjach związanych z przemocą – należy podać terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.

2)      Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin, w których występuje problem przemocy domowej – należy podać terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.

3)      Prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotkniętej problemem przemocy w rodzinie – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.

4)      Prowadzenie grupy edukacyjno–wspierającej dla osób doznających przemocy domowej   i współuzależnionych – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.

5)      Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc   w rodzinie, w tym również grupowych zajęć edukacyjnych – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.

6)      Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA).

7)      W ofercie należy opisać jakie działania są planowane i dla jakiej liczby osób.

8)      Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.

9)      Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.

Wymogi dotyczące realizacji zadania: Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania.

 

Termin składania ofert:

2019-02-05 15:30:00

 

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 240 000,00 zł
9.    Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wypoczynek
Zadania przewidziane do dofinansowania Zadanie 1.

Organizacja wypoczynku (obozy, kolonie) dla dzieci i młodzieży w ramach programów, mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące:

1.      trzeźwy i zdrowy styl życia,

2.      przeciwdziałanie narkomanii,

3.      przeciwdziałanie alkoholizmowi,

4.      przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

 

Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

1)    Oferta MUSI ZAWIERAĆ opis planowanego do realizacji programu profilaktycznego.

2)    Organizacja min. 10-dniowych kolonii/obozu dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Mikołów.

3)    Podczas 1 turnusu kolonii powinno odbyć się min. 32 godziny różnych zajęć tematycznych oraz min. 1 wycieczka autokarowa poza teren ośrodka kolonijnego.

4)    Każde dziecko codziennie powinno otrzymać 4 posiłki w tym ciepły obiad, nieograniczony dostęp do wody pitnej.

5)    Jeden uczestnik nie może wziąć udziału w kilku turnusach.

6)     W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób (kierownika kolonii/obozów należy liczyć oddzielnie – nie wliczamy do liczby wychowawców).

7)    Ubezpieczenie wszystkich uczestników  od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

8)     Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania:

a)    Dziennik zajęć – prowadzony według załącznika do Rozporządzenia. Dziennik zajęć powinien być zgodny z programem kolonii/obozu.

b)    Kartę kwalifikacyjną uczestnika – załącznik do Rozporządzenia.  Karta jest jednocześnie formą zgody rodziców na udział dziecka w kolonii/obozu. Organizator musi mieć karty uczestników ze sobą.

9)    Na swoich stronach Sanepid informuje, że organizator musi zapewnić apteczkę wyposażoną w środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją jej udzielania (dostępną o każdej porze), zabezpieczoną przed dostępem osób niepowołanych. Personel medyczny lub  kierownik powinien prowadzić zeszyt porad i zabiegów oraz zeszyt chorych przebywających w izolatce.

 

Wymogi dotyczące realizacji zadania:

Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania, w tym:

a)    Kierownika wypoczynku – Kierownikami wypoczynków mogą być wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursy dla kierowników wypoczynku. Mogą być to: nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza, inne osoby, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej. Obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia nie dotyczy tylko osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

b)    Wychowawcy – Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być: nauczyciele; studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych,  po przeszkoleniu; osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia; instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika; przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; trenerzy i instruktorzy sportowi.

Powinni oni spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat życia; posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Warunek średniego wykształcenia nie dotyczy tylko instruktorów harcerskich, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.

a)      Wychowawców i kierowników na kolonii/obozie (także, jeśli są wolontariuszami) obowiązuje przedstawienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

b)       Kolonie/obozy należy zgłosić do Kuratorium Oświaty najpóźniej 21 dni przed ich rozpoczęciem. Kopię uzyskanego zaświadczenia należy dołączyć do sprawozdania z realizacji zadania.

Zleceniobiorca musi realizować zadanie zgodnie z innymi przepisami określającymi zasady organizacji wypoczynku

 

Zadanie 2.

Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży w ramach programów, mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące:

1.      trzeźwy i zdrowy styl życia,

2.      przeciwdziałanie narkomanii,

3.      przeciwdziałanie alkoholizmowi,

4.      przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

Oferta MUSI ZAWIERAĆ opis planowanego do realizacji programu profilaktycznego.

1)      Organizacja min. 5-dniowych półkolonii dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Mikołów.

2)      Podczas 1 turnusu półkolonii powinny odbyć się min. 25 godzin różnych zajęć tematycznych oraz min. 1 wycieczka autokarowa poza teren Mikołowa.

3)      Każde dziecko codziennie powinno otrzymać 2 posiłki w tym ciepły obiad, nieograniczony dostęp do wody pitnej.

4)      Jeden uczestnik nie może wziąć udział w kilku turnusach.

5)      W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób (kierownika półkolonii należy liczyć oddzielnie – nie wliczamy do liczby wychowawców).

6)      Ubezpieczenie wszystkich uczestników  od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

7)      Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.:

a)      Dziennik zajęć – prowadzony według załącznika do Rozporządzenia. Dziennik zajęć powinien być zgodny z programem półkolonii. Kontrola ma prawo sprawdzić dziennik zajęć.

b)      Kartę kwalifikacyjną uczestnika – załącznik do Rozporządzenia.  Karta jest jednocześnie formą zgody rodziców na udział dziecka w półkoloniach. Organizator musi mieć karty uczestników ze sobą – kontrola ma prawo je sprawdzić.

8)      Na swoich stronach Sanepid informuje, że organizator musi zapewnić apteczkę wyposażoną w środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją jej udzielania (dostępną o każdej porze), zabezpieczoną przed dostępem osób niepowołanych. Personel medyczny lub  kierownik powinien prowadzić zeszyt porad i zabiegów oraz zeszyt chorych przebywających w izolatce.

 

Wymogi dotyczące realizacji zadania:

Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania, w tym:

a)    Kierownika wypoczynku – Kierownikami wypoczynków mogą być wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursy dla kierowników wypoczynku. Mogą być to: nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza, inne osoby, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej. Obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia nie dotyczy tylko osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

b)    Wychowawcy – Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być: nauczyciele; studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych,  po przeszkoleniu; osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia; instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika; przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; trenerzy i instruktorzy sportowi.

Powinni oni spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat życia; posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Warunek średniego wykształcenia nie dotyczy tylko instruktorów harcerskich, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.

a)      wychowawców i kierowników na półkolonii (także, jeśli są wolontariuszami) obowiązuje przedstawienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

b)      półkolonie należy zgłosić do Kuratorium Oświaty najpóźniej 21 dni przed ich rozpoczęciem. Kopię uzyskanego zaświadczenia należy dołączyć do sprawozdania z realizacji zadania.

Zleceniobiorca musi realizować zadanie zgodnie z innymi przepisami określającymi zasady organizacji wypoczynku.

 

Termin składania ofert:

2019-02-05 15:30:00

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 130 000,00 zł

 

Wypełnienie oferty następuje poprzez Generator eNGO na stronie internetowej www.mikolow.engo.pl.

Ofertę należy:

  1. po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa lub nadać przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, lub
  2. po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu złożyć ją w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) do Urzędu Miasta Mikołowa.

Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa lub datę jej doręczenia, umieszczoną na Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia (UPP), o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów zaleźć można na stronach:

Informacji dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszych ogłoszeniach do dnia składania ofert oraz po rozstrzygnięciu konkursu udzielać będzie p. Agnieszka Ganiek Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod numerem telefonu: 734 424 349 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu

Dodaj komentarz