Konkurs

Otwarty Konkurs na Wkłady Własne!

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Mikołowa, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Mikołowa, w części dot. tzw. „wkładów własnych”.

 1. Środki finansowe z budżetu Miasta Mikołów mogą być przyznane na sfinansowanie tzw. „wkładu własnego” organizacji do wniosku, projektu bądź oferty, zwanego dalej „projektem”, realizowanego ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Mikołowa.
 2. Ofertę na pokrycie brakującej części budżetu projektu, może złożyć oferent, który:
  a) otrzymał już na realizację projektu środki spoza budżetu Miasta Mikołów, przyznane w ramach otwartego naboru;
  b) stara się o wsparcie projektu ze środków spoza budżetu Miasta Mikołów.
 3. Wkład własny dotyczyć może zadania, które finansowane jest ze źródeł pozabudżetowych, drogą otwartego naboru.
 4. Bez względu na czas realizacji zadania, określony w projekcie lub w umowie o dotację ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Mikołów, w formularzu ofertowym (m.in. w harmonogramie planowanych działań, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz przewidywanych źródłach finansowania zadania) należy przedstawić tylko tę część zadania, która będzie:
 1. obejmowała okres realizacji projektu z dofinansowaniem z budżetu Miasta Mikołów;
 2. skierowana do mieszkańców Mikołowa,
 1. W przypadku gdy projekt realizowany ze źródeł pozabudżetowych zakłada realizację zadania zarówno dla mieszkańców Mikołowa, jak i osób mieszkających poza Mikołowem, należy określić jaką liczbę odbiorców stanowić będą mikołowianie i adekwatnie do tej liczby przeliczyć budżet zadania.
 2. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia rozstrzygnięcia konkursu do 31 grudnia 2020 roku.