KonkursKonkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów – Wybór Operatora Centrum Aktywności Społecznej.

  1. Cel zadania

Celem zadania jest wsparcie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Mikołów, poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną, lokalową i sprzętową.

Kwota dofinansowania: 170 000,00 zł

Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 11.01.2022 do godziny 15:30;

Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.

Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl

Załączniki: