Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

  1. Cel zadania

Zadanie ma się przyczynić do wzbogacenia oferty turystycznej Gminy Mikołów poprzez zapewnienie dostępu do informacji na temat walorów turystycznych i krajoznawczych gminy, a także promocję zasobów abstrakcyjnych pod względem turystycznym i krajoznawczym.

  • Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 15 000,00 zł.
  • Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 14 kwietnia 2022 do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  • Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
  • Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.