Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

 1. Priorytety dotyczące zadań:

ZADANIE 1: Profilaktyka uniwersalna – „Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie”

1.Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

 • Realizacja programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym.
 • Programy winny mieć charakter kompleksowy i być skierowane do uczniów rodziców i nauczycieli.
 • Tematyka programów ma dotyczyć uświadamiania ryzyka związanego z:
 1. używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów i innych środków odurzających;
 2. przejawami zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej;
 3. uzależnieniem od komputera, internetu, gier komputerowych i telefonu.
 • Oferta powinna zawierać opis programu i scenariusz zajęć profilaktycznych jak również wskazanie przewidywanych celów realizacji programów, a także sposobu mierzenia efektów zrealizowania programu.

2. Wymogi dotyczące realizacji zadania:

 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;
 • zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem nie mniej niż 7 szkół z terenu Gminy Mikołów.

 

ZADANIE 2: Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów”.

 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;
 • zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem nie mniej niż 150 osób.

II. Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r., wynosi:

Zadanie nr 1: 41 987,00 zł (słownie: czterdzieści jeden dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

Zadanie nr 2: 4 500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8066

Generator:  https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/29

Dodaj komentarz