Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Cel konkursu: Wsparcie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

Zadania przewidziane do dofinansowania:

  1. Organizowanie dla mieszkańców Gminy Mikołów działań kulturalnych o charakterze regionalnym, lokalnym i środowiskowym;
  2. Organizacja III Mikołowskiego Dnia Seniora
  3. Kultywowanie tradycji regionalnych, dbałość o upowszechnianie oraz zachowanie pamiątek lokalnej historii;
  4. Inne inicjatywy kulturalne.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę 50 000,00 zł

generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/50
bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/9498

Wydział Spraw Społecznych będzie udzielać informacji
dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych
określonych w niniejszym ogłoszeniu do dnia składania ofert
oraz po rozstrzygnięciu konkursu pod numerem telefonu:
32 32 48 461 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu

Dodaj komentarz