Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć:

 1. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 26.01.2018 r. do godziny 14:00; w formie:
 2. elektronicznej poprzez generator wniosków (zamieszczony na stronie internetowej http://engo.org.pl/#slaskie, oraz na stronie www.ngo.mikolow.eu w zakładce: generator ofert i sprawozdań). Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
 3. lub w formie papierowej złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
 4. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.
 5. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Mikołowa
 6. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 7. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Zadania przewidziane do dofinansowania:

Zadanie 1:

Profilaktyka uniwersalna – W szczególności realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów, a także szkoleń dla rodziców i nauczycieli;  Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

Zadanie 2:

Profilaktyka uniwersalna – Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Realizacja programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym.
 • Programy winny mieć charakter kompleksowy i być skierowane do uczniów rodziców i nauczycieli.
 • Tematyka programów ma dotyczyć uświadamiania ryzyka związanego z:
 1. używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów i innych środków odurzających;
 2. przejawami zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej;
 3. uzależnieniem od komputera, internetu, gier komputerowych i telefonu.
 • Oferta powinna zawierać opis programu i scenariusz zajęć profilaktycznych jak również wskazanie przewidywanych celów realizacji programów, a także sposobu mierzenia efektów zrealizowania programu.
 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem nie mniej niż 14 szkół z terenu Gminy Mikołów.

 

Zadanie 3:

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów”.

 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem nie mniej niż 300 osób;
 • zadanie musi być realizowane na terenie szkół z terenu Gminy Mikołów.

 

Zadanie 4:

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią.
W szczególności wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny;

 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Organizacja spotkań społeczności uzależnionej, które powinny odbywać się min. 1 raz w tygodniu. Spotkania musi prowadzić psycholog. Uczestnicy spotkań powinni mieć dostęp do poradnictwa indywidualnego, pomocy psychospołecznej oraz rehabilitacji.
 • Organizacja spotkań integracyjnych osób uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin, podczas których będzie propagowany zdrowy styl życia. Na spotkaniach musi być obecny psycholog.
 • W ofercie należy opisać jakie działania są planowane i dla jakiej liczby osób.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.

Zadanie 5.

 1. Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla wszystkich oraz korekcyjno-pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych;
 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin oraz dla osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy domowej;
 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;
 4. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Udzielanie konsultacji, doradztwa i wsparcia oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej  osobom doznającym przemocy domowej i będących w kryzysowych sytuacjach związanych z przemocą – należy podać terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin, w których występuje problem przemocy domowej – należy podać terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotkniętej problemem przemocy w rodzinie – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie grupy edukacyjno–wspierającej dla osób doznających przemocy domowej   i współuzależnionych – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc   w rodzinie, w tym również grupowych zajęć edukacyjnych – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA).
 • W ofercie należy opisać jakie działania są planowane i dla jakiej liczby osób.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.
 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 203 600,00 zł

Dofinansowanie nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagany jest wkład finansowy oferenta (na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Mikołów) i/lub wartość wkładu osobowego, który nie może być niższy niż 10 % całkowitego kosztu realizacji zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego lub osobowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Wkład własny finansowy można wnieść z własnych środków (to co jest lub będzie w trakcie realizacji projektu na koncie organizacji), z wpłat lub opłat adresatów zadania (jeżeli zgodnie z wewnętrznymi regulacjami organizacja może prowadzić działalność odpłatną), z innych źródeł publicznych (np. dotacji z jednostek samorządu terytorialnego) lub innych źródeł (w szczególności dotacje ze źródeł niepublicznych).

W zawartych w ofercie informacjach określających źródła finansowania zadania z innych środków publicznych można zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie składania oferty zostały przyznane wnioskodawcy przez inne instytucje publiczne. Środki te w trakcie realizacji zadania muszą zostać ujęte w ewidencji księgowej Wnioskodawcy.

W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie kosztów administracyjnych w wysokości do 15% udzielonej dotacji. Koszty administracyjne mogą obejmować koordynatora.

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 r. Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

Kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/documents/document/10024

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/54

Dodaj komentarz