Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

  1. Cel zadania
    Zwiększenie aktywności mieszkańców Mikołowa w wieku emerytalnym zamieszkujących Gminę Mikołów, w szczególności sołectwa i dzielnicę, którzy ze względu na odległość zamieszkania od centrum miasta mają mniejsze możliwości z korzystania z oferty sportowo-kulturalno-rekreacyjnej. Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do aktywności społecznej, sportowej, działań integrujących i aktywizujących.Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie, w szczególności osób zamieszkujących poza centrum miasta –  w sołectwach i dzielnicy miasta Mikołów, wsparcie społeczne seniorów w okresie pandemii Covid-19.
  2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 50 000,00 zł.
  3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 25 lutego 2021 do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.
  6. Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Mikołów (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO)
  7. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.