Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

1.    Zadania przewidziane do dofinansowania:
ZADANIE 1. PROGRAMY UNIWERSALNE W SZKOŁACH
ZADANIE 2. REALIZACJA PROGRAMÓW REKOMENDOWANYCH

Oczekiwane rezultaty:

  1. Objęcie uczniów ze szkół podstawowych w Mikołowie wsparciem w postaci realizowania rekomendowanego programu profilaktycznego (min. 3 szkoły).
  2. Przeprowadzenie warsztatu podnoszącego kompetencje dla rodziców i nauczycieli.
  3. Przeprowadzenie badania ankietowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zadania (min. 80 ankietowanych osób).
  4. Zapewnienie uczestnikom niezbędnych materiałów do zajęć.
  5. Wzmocnienie w uczestnikach postawy gotowości do prowadzenia trzeźwego, zdrowego stylu życia.
  6. Wzmocnienie  w uczestnikach pożądanych postaw społecznych.
  7. Wyposażenie uczestników w wiedzę o szkodliwości różnego rodzaju uzależnień.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 103 000,00 zł.

Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 11.02.2020 r. do godziny 15:30