Konkurs

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2020 roku !

Burmistrz Miasta Mikołów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów – Wybór Operatora Centrum Aktywności Społecznej.

  1. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 100 000,00 zł.
  2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 28sierpnia 2020 do godziny 14:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa.
  3. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/.
  4. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/.
  5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.