Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2020 roku.

ZADANIE 1: Prowadzenie klubu abstynenta dla osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich.

ZADANIE 2: Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, poza psychoterapią.

Cel zadania: Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, poza psychoterapią.

ZADANIE 3: KLUB MŁODZIEŻOWY

Cel zadania Wsparcia działalności klubu młodzieżowego w zakresie prowadzenia profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów do aktywności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu zdrowego stylu życia poprzez działania edukacyjne, kulturalne i sportowe.

  1. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 137 000,00 zł.
  2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 10 lutego 2020 do godziny 17:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa.
  3. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.
  4. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl
  5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.