KonkursKonkursy ofert

Otwarty konkurs ofert – placówka wychowawcza

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022-2025

  1. Cel zadania

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej (Mikołów, ul. Konstutycji 3 Maja 38)  i opiekuńczej (Mikołów, ul. Górnośląska 29).

2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 989 729,00zł

1.07.2022 – 31.12.2022                     156 273,00zł

1.01.2023 – 31.12.2023                     312 546,00zł

1.01.2024 – 31.12.2024                     312 546,00zł

1.01.2025 – 31.08.2025                     208 364,00zł

3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 9 marca 2022 do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.

4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/

6. Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Mikołów (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO)

7. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Załączniki: