AktualnościKonkursKonkursy ofert

Otwarty konkurs ofert – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej

Cel zadania: Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów.

Kwota dofinansowania: 87 350,00 zł

Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 30.12.2021 do godziny 15:30;

Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.

Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl

Załączniki: