Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom w 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  1. Zadania przewidziane do dofinansowania:

ZADANIE 1: Klub Młodzieżowy.

ZADANIE 2:  Prowadzenie klubu abstynenta dla osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich.

ZADANIE 3: Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, poza psychoterapią.Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 179 000,00 zł.

2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 23 grudnia 2020 do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa.

3. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.

4. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl

5. Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Mikołów (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO)

6. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Do pobrania: