Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności.

  1. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 50 000,00 zł.
  2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 6 lutego 2020 do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa.
  3. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/.
  4. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
  5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.