Działaj Lokalnie

Działaj Lokalnie 2022

Posted on

 Trwa nabór wniosków w ramach programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju w powiatach: mikołowskim, pszczyńskim i rybnickim we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mają szansę pozyskać od 3 000,00 zł do 6 000,00 zł na realizację lokalnych inicjatyw.  Konkurs przewiduje przekazanie puli środków […]

Aktualności

Szkolenie z pisania wniosków

Posted on

W związku z ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert w dziedzinie: – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – ratownictwa i ochrony ludności – turystyki i krajoznawstwa Zapraszamy na stacjonarne szkolenie podczas którego omówimy: – wzór oferty krok po kroku – szczegóły karty oceny – najczęściej popełniane błędy W związku z planowanym wydrukiem materiałów szkoleniowych, […]

Aktualności

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Posted on

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugi nabór wniosków w ramach III Modułu programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Do składania wniosków na zadanie związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytudla Beneficjentów programu uprawnione są organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje dot. drugiego naboru wniosków w zakresie Modułu III ww. programu zamieszczono w komunikacie […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności. Cel zadania Popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 35 000,00 zł. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. Cel zadania Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Mikołowa i jego mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu 800-lecia Mikołowa oraz działania z […]

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Cel zadania Zadanie ma się przyczynić do wzbogacenia oferty turystycznej Gminy Mikołów poprzez zapewnienie dostępu do informacji na temat walorów turystycznych i krajoznawczych gminy, a także promocję zasobów abstrakcyjnych pod względem turystycznym i krajoznawczym. Na realizację konkursu przeznacza […]

Aktualności

Ogłaszamy nabór do Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów ze strony pozarządowej na członków Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm. zwaną dalej „Ustawą”) oraz Uchwały nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z […]

Aktualności

Wyniki naboru do MRDPP

Posted on

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku […]