Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 26.01.2018 r. o godz. 14.00.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (196 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” Pomoc psychospołeczna dla mieszkańców Gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy. 65 000,00 zł
2 Fundacja Szafa Gra Objazdowy Dom Kultury – Mamy na to sposób! Wolontariat przeciw uzależnieniom 15 000,00 zł
3 YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów” 10 000,00 zł
4 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. „potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K.A. Powrót w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej 13 000,00 zł
5 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót w Mikołowie 42 000,00 zł
6 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT XIX Regionalna edycja powiatowej młodzieżowej szkoły liderów młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych w Mikołowie – rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym. 25 000,00 zł
7 Stowarzyszenie UŚMIECH „Znowu zaświeci słońce” 7 000,00 zł
8 Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica Profilaktyka uniwersalna – Ambasadorzy Niemożliwego 19 000,00 zł

 

Szczegółowe wyniki konkursu

Konkurs został rozstrzygnięty 02.02.2018 r.

Dodaj komentarz