Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 24.01.2017 r.
o godz. 15.30.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (170 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót 40 345,00
2 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT XIV Mikołowska Kampania Społeczna pt. „Łańcuch czystych serc – narkomanii, dopalaczom, alkoholizmowi, przemocy interpersonalnej, HIV/AIDS, nietolerancji – NIE, dobru – TAK” 3 750,00
3 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT XVIII Regionalna edycja powiatowej młodzieżowej szkoły liderów młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych w Mikołowie – rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym. 21 580,00
4 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. „potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. Powrót w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej 11 000,00
5 Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii „Standardy – profilaktyk uniwersalna” realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie 28 600,00
6 Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA Zadanie nr 7: Pomoc psychospołeczna dla mieszkańców Mikołowa 64 725,00

Szczegółowe wyniki konkursu można pobrać ze strony w formacie  PDF (29 KB).

Konkurs został rozstrzygnięty 9.02.2017 r.

Dodaj komentarz