Bez kategorii

SESJA WYJAZDOWA XVII REGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW W MIKOŁOWIE DO PARLAMENTU RP W WARSZAWIE ZREALIZOWANA.

SESJA WYJAZDOWA XVII REGIONALNEJ EDYCJI

POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW W MIKOŁOWIE

DO PARLAMENTU RP W WARSZAWIE ZREALIZOWANA.

W dniu 19 września br. (poniedziałek) w Gmachu Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się Sesja Wyjazdowa XVII Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie.

W wyjeździe edukacyjnym wzięło udział około 130 osób (wraz z ekspertami),   w tym słuchacze XVII Edycji (56 osób) i Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz opiekunowie, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich (I i II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ZST w Mikołowie, ZSUiE w Łaziskach Górnych, Gimnazjum Nr 2  w Łaziskach Górnych, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Mikołowie, IV LO w Katowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, Zespół Szkół – Gimnazjum w Gostyni), V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie Barbara Wilkoszyńska (reprezentowała również Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, któremu nagłe obowiązki służbowe nie pozwoliły wziąć udziału w Sesji Wyjazdowej), Radni Rady Miejskiej w Mikołowie Krystyna Świerkot, Piotr Jurosz, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miasta Mikołowa Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Norbert Ucieklak ze Śląskiej Wojewódzkiej Policji w Katowicach (Wydział Prewencji), Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Anna Musioł, Komendant Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych Waldemar Masłowski, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Dyrektor Zespołu Szkół Usługowych i Energetycznych w Łaziskach Górnych Anna Jadasz, pedagodzy szkolni, pełnomocnicy Prezydentów, Burmistrzów, koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z gmin współpracujących z Powiatową Młodzieżową Szkołą Liderów (8 gmin z woj. śląskiego). Obecne było kierownictwo Szkoły Liderów wraz z kadrą i wolontariuszami, Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT” oraz Samorząd Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Panorama Gmin delegujących swoich uczestników XVII Edycji Szkoły.

Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Lp. Nazwa gminy Ilość słuchaczy
Razem
1 CZERWIONKA-LESZCZYNY 4
2 KATOWICE 4
3 ŁAZISKA GÓRNE 8
4 MIKOŁÓW 18
5 ORNONTOWICE 2
6 SOSNOWIEC 2
7 WYRY 2
8 ZABRZE 16
Razem 56
Woj. śląskie 56
Powiat Mikołowski 30

 

O godz. 500 przed Gmachem Starostwa Powiatowego w Mikołowie odbyła się odprawa uczestników Sesji Wyjazdowej, w której uczestniczył m.in. Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, który pożegnał społeczność wyjeżdżającą do Parlamentu RP w Warszawie.

O godz. 520 wyjechaliśmy 2 autokarami do Warszawy. Równocześnie o tym czasie wyjechał z Zabrza bus z młodzieżą i opiekunami z Miasta Zabrze. Koszt wynajmu środków transportu sfinansowano z budżetu Powiatu Mikołowskiego, Województwa Śląskiego, dotacji Gminy Mikołowa, budżetu państwa (Wojewoda Śląski), dotacji Miasta Zabrze oraz darowizny Fundacji PRO-EKO.

Po dokonaniu spraw formalnych związanych z wpuszczeniem nas na teren Parlamentu przez Straż Marszałkowską i przywitaniu nas przez Posłów na Sejm RP: Izabelę Kloc, Krystynę Szumilas, Marka Krząkałę oraz Przedstawicielkę Działu Informacji Publicznej i Edukacji Kancelarii Senatu RP Małgorzatę Szydłowską, od godz. 1130 do 1245 w salach Posiedzeń Senatu i Sejmu na galerii dla publiczności i loży dziennikarskiej odbyły się zajęcia edukacyjne na temat historii Parlamentu RP, trybu ustawodawczego oraz zwiedzanie gmachu Parlamentu.

Zajęcia te prowadzili przewodnicy z Kancelarii Senatu RP: Magdalena Krupska, Mateusz Jankowski, Karolina Palacz.

Stosowne materiały edukacyjne zabezpieczyła Kancelaria Senatu.

W godz. 1300 – 1350 zjedliśmy obiad w restauracji poselskiej „SODEXO” w Nowym Domu Poselskim (sfinansowany z dotacji Budżetu Państwa, Budżetu Województwa Śląskiego, Miasta Zabrza, darowizny Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju). W obiedzie uczestniczyli również zaproszeni goście.

Po krótkiej przerwie, w Sali Konferencyjnej Senatu RP w godz. 1400 – 1630 odbyła się debata  n/t PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY, w sali sejmowej nr 118.

Oficjalnego przywitania uczestników, w tym młodzieży oraz zaproszonych ekspertów – strategów ogólnopolskich, parlamentarzystów, dokonał Tadeusz Rosa.

Przesłanie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego odczytała Poseł na Sejm RP Izabela Kloc, która też w imieniu Pana Marszałka przywitała uczestników, a szczególnie gorąco młodzież będąca głównym beneficjentem tego wydarzenia.

Debatę prowadził Tadeusz Rosa, przy czynnym udziale Grzegorza Jacha – Społecznego Doradcy Rzecznika Praw Dziecka Ministra Marka Michalaka, twórcy Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego PaT, który w sposób subtelny inspirował młodzież do dzielenia się swoimi refleksjami, propozycjami, postulatami związanymi z tematyką DEBATY.

Najpierw Mateusz Piwowarczyk, słuchacz tegorocznej XVII Edycji Szkoły zapoznał wszystkich, w szczególności, ekspertów, z przesłaniem MŁODZIEŻY DO DOROSŁYCH wypracowanym przez młodzież podczas Sesji Wiosennej Szkoły.

W debacie uczestniczyli:

        V-ce Przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (była Minister Edukacji Narodowej) Poseł Krystyna Szumilas,

–        Poseł Izabela Kloc,

–        Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej Główny Specjalista Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Teresa Szopińska,

–        Przedstawiciel PARPA Robert Frączek,

–        Przedstawiciel KB ds PN Bartosz Kehl,

–        Przedstawicielki KC ds AIDS: Sylwia Sałgut-Krzemińska, Beata Zawada,

Ministerstwo Zdrowia

  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji: Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Piotr Lubaszko, Krzysztof Mróz z Gabinetu Komendanta Głównego Policji,
  • Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju Tomasz Białas,
  • Grzegorz Jach – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka Ministra Marka Michalaka,
  • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia „MONAR” Elżbieta Zielińska,

Wymienieni z wielkim uznaniem odnieśli się do poruszanych zagadnień w PRZESŁANIU MŁODZIEŻY.

Podkreślali, że zawiera podstawowe tezy profesjonalnej profilaktyki uniwersalnej. Pokazują jak ją należy realizować. Gratulowali pomysłu włączenia w jej realizację młodzieży i dorosłych. Tak powinna dzisiaj wyglądać skuteczna profilaktyka.

Rozpoczynając debatę Tadeusz Rosa w sposób zdecydowany negatywnie odniósł się do nieobecności przedstawicieli środków społecznego przekazu, szczególnie publicznych. Wszyscy dyskutanci do tego często wracali.

Wymienione autorytety podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie profilaktyki przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom dysfunkcji społecznej, w aspekcie realizowanych strategii ogólnopolskich, a także w Powiecie Mikołowskim. Zaakcentowano tu wielką rolę jaką mają do spełnienia młodzieżowi liderzy, realizacje zadań przez partnerów, młodzież – dorośli, aktywizacje społeczeństwa obywatelskiego: różne grupy wiekowe i zawodowe, wzmacnianie więzi z rodzinami. To ważne czynniki chroniące w programach profilaktycznych.

W wielu wypowiedziach wracano do konieczności poświęcania więcej czasu młodzieży, silnego partnerstwa z młodzieżą. Młodzież szuka autorytetów, ale też chce być postrzegana jako silny partner. Zwrócono uwagę na aspekty przemocy interpersonalnej już w przedszkolu. Akcentowano również zjawisko cyberprzemocy.

Pojawiło się w dyskusji młodzieży oburzenie na brak zainteresowania tą problematyką mediów – środków społecznego przekazu.

W debatę w sposób interaktywny (w swoim stylu) włączył się Grzegorz Jach – autor i realizator Ogólnopolskiego Programu PaT Komendy Głównej Policji – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka..

Zainspirowało to młodzież do aktywnych i szczerych, bardzo odważnych wypowiedzi. Młodzież zadeklarowała kontynuowanie działań liderskich w tym zakresie, w swoich środowiskach. Prosi jednak o większe zaangażowanie dorosłych i znaczniejsze wsparcie szeroko rozumianych środków społecznego przekazu.

Podsumowując DEBATĘ Tadeusz Rosa podziękował wszystkim zaakcentował konieczność większej współpracy ze specjalistycznymi Komisjami Poselskimi i Senackimi.

Podziękowania na ręce Tadeusza Rosy, dziękując za wielką pasję i zaangażowanie, złożył inspektor Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji. Rozległy się gromkie brawa. Wszyscy wstali.

Po zrobieniu wspólnego zdjęcia na schodach (specjalnie medialne ujęcie) w Sejmie około 1645 wyjechaliśmy na Śląsk.

Wróciliśmy około 2235.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”  KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

mgr Tadeusz Rosa

100_0949 100_0951 100_0958 100_0973 100_0978 100_0979 100_0988 100_0989 100_0995 100_1004 100_1009 100_1029 100_1031 100_1037 100_1048 100_1054 100_1055 100_1057 100_1069 100_1078 100_1084 100_1086 100_1089 100_1091 100_1093 100_1096 100_1098 100_1100 100_1101 100_1107

Dodaj komentarz