Bez kategorii

XIII Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC” zrealizowana.

XIII Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC” zrealizowana.

W ślad za komunikatem z dnia 05.09.2016 r., w którym poinformowaliśmy, że w dniu  3 września br. SPARTAKIADĄ ABSTYNENCKĄ rozpoczęliśmy XIII Kampanię, informujemy, że w dniu 13 września br. na Rynku w Mikołowie oraz w szkołach powiatu mikołowskiego i w Zabrzu odbył się finał XIII Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”.

Kampanię zorganizowano z inicjatywy młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działającego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT”, przy silnym wsparciu Prezesa Tadeusza Rosy.

Pomysłodawcy aktywnie włączyli się w organizację tej masowej imprezy.

Zorganizowano kolejne przedsięwzięcie w dziedzinie nowoczesnej, kreatywnej profilaktyki aktywizującej młodych ludzi do kształtowania zachowań prozdrowotnych, adresowane jednocześnie do młodzieży i dorosłych, do różnych grup wiekowych i zawodowych, symbolicznie do CAŁYCH RODZIN.

Głównym jednak beneficjentem była młodzież (szóste klasy szkół podstawowych, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Podkreślamy aktywnie uczestnictwo młodzieży. Reprezentacje gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Mikołowa wystąpiły z programami artystycznymi interaktywnymi.

Kampania włączona została w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie i gminach. Uczestniczyło w niej ponad 3.000 osób, głównie młodzieży.

PATRONAT HONOROWY:

 • Minister Edukacji Narodowej,
 • Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
 • Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,
 • Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa,
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht,
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha,
 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Izabela Kloc,
 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Gadowski,
 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marek Krząkała,
 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Matusiak,
 • Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Piecha
 • Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer,
 • Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
 • Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
 • Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
 • Dziekan Dekanatu Łaziskiego Jacek Wojciech,
 • Dziekan Dekanatu Mikołowskiego Mirosław Godziek,
 • Dziekan Dekanatu Orzeskiego Jerzy Kiecka,
 • Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołowie proboszcz Kornel Undas,
 • Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski,
 • Prezes Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” Jerzy Moryc,
 • Pełnomocnik Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” na województwo śląskie Teresa Bula,
 • Prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego Michał Król,
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz,

ORGANIZATORZY:

 • Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy (organizator wiodący),
 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
 • Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
 • Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
 • Urząd Miasta Mikołowa,
 • Urząd Miejski w Zabrzu,
 • Miejski Dom Kultury w Mikołowie,
 • Szkoły podstawowe (VI klasy), gimnazjalne i ponadgimnazjalne z powiatu mikołowskiego (w głównej mierze z GMINY MIKOŁÓW) i Miasta Zabrze,
 • Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” oddział w Katowicach,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Tychach,
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Oddział Śląsk,
 • Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej,
 • Klub Studencki „FRACTAL” w Mikołowie,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
 • Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie,
 • TKKF „HADES”. Oddział w Mikołowie
 • Klub Honorowych Dawców Krwi przy MDK w Mikołowie,
 • Zakład Instalacyjno-Remontowy „ZBYSZKO” w Mikołowie,
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry,

PODKREŚLAMY RÓŻNORODNOŚĆ WSPÓŁORGANIZATORÓW I SOJUSZNIKÓW.

PROGRAM:

RYNEK W MIKOŁOWIE, w tym ESTRADA: 1000 – 1400

13 wrzesień (DZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOŁACH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO                   I MIASTA ZABRZE)

900 – 1400    Możliwość honorowego oddawania krwi (ambulans krwiodawstwa obok Urzędu Miasta                  w Mikołowie).

1045 – 1055  Powitanie uczestników przez prowadzących Katarzynę Gembarę oraz Agatę Bisialską.

1055 – 1230  Występy artystyczne zespołów odpowiednio: Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie, I LO                  w Mikołowie, Gimnazjum Nr 4 w Mikołowie-Bujakowie, Zespołu Szkół Technicznych           w Mikołowie, Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie, II LO w Mikołowie, Gimnazjum Nr 3               w Mikołowie-Borowa Wieś.

1230 – 1245  Wystąpienia przedstawicieli zaproszonych gości.

1245 – 1300  Hymn ŁAŃCUCHA „WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO”, PRZESŁANIE MŁODZIEŻY                w formie śpiewanej. Śpiew Katarzyna Gembara.

1300 – 1315  Trzymanie się wszystkich uczestników za ręce uniesione nad głowami (LITERA V – ZWYCIĘSTWO) przy dźwiękach syren i dzwonów kościelnych w całym powiecie mikołowskim. Podziękowania. Zaproszenie do współpracy przy realizacji działań profilaktycznych w roku szkolnym 2016/2017.

1315 – 1400  Zakończenie, podsumowanie przedsięwzięcia.

Podczas trwania imprezy prezentowane były maskotki policji (Komenda Wojewódzka: SZNUPEK, Komenda Powiatowa: HEKTOR

UWAGA: Czynny był punkt informacyjny obsługiwany przez młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Klubu Młodzieżowego z Rudy Śląskiej oraz przedstawiciela Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE”, punkt badań przesiewowych prowadzony pod hasłem „SERCE MAM TYLKO JEDNO” przez przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny FMSA-Poland oddział Śląsk, a także stoisko edukacyjne Sekcji Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.

Nieodpłatnie udostępnione były materiały edukacyjne: ulotki, broszury, plakaty itp.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 • W dniu 13 września podczas Kampanii na Rynku i Miejskim Domu Kultury w Mikołowie: „ŁAŃCUCHOWE IMPRESJE”. W szkołach prowadzone były działania wspomagające zbieżne z ideą ŁAŃCUCHA.
 • W dniu 3 września (sobota) w godz. 800-1400 na boisku sportowym „Orlik” w Mikołowie, ul. Zawilców 8, zorganizowany został w ramach KAMPANII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „WIELOMECZ” – reprezentacji powiatowych: Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, „POWROTU”, młodych liderów profilaktyków, Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie O PUCHAR FAIR PLAY BURMISTRZA MIKOŁOWA STANISŁAWA PIECHULI ORAZ PUCHAR DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  I REKREACJI W MIKOŁOWIE WOJCIECHA TKACZA (odrębną informację z tego wydarzenia przekazano w komunikacie w dniu 5 września br.).

O godz. 1230 rozpoczęto budowę ŁAŃCUCHA. Uczestnicy (przybyli już o 1030 i prezentowali swoje programy), a w szczególności uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z dyrektorami i gronem pedagogicznym z Mikołowa oraz reprezentanci szkół z pozostałych Gmin Powiatu Mikołowskiego, słuchacze Mikołowskiej Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, samorządowcy, duchowieństwo, goście z Województwa Śląskiego, przedstawiciele parlamentu europejskiego i krajowego, władzy publicznej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz wszystkich gmin powiatu mikołowskiego, przedstawiciele zakładów, dziennikarze mediów społecznego przekazu: telewizja, radio, prasa, mieszkańcy Mikołowa z dziećmi, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele służby zdrowia, organizacje pozarządowe, organizatorzy zajęli miejsca na rynku, a także po obu stronach ul. Jana Pawła II. Przed wyruszeniem ze Szkół młodzież uczestniczyła w stosownych zajęciach edukacyjnych, tematycznie związanych z ideą ŁAŃCUCHA. W ten sposób realizowano w szkołach DZIEŃ PROFILAKTYKI.

O godz. 1230 konferansjerzy poprosili o wejście na estradę patronów, współorganizatorów. Weszli przedstawiciele Biura Krajowego w Rybniku Europosła Bolesława Piechy: Dyrektor Katarzyna Dutkiewicz i asystent Łukasz Dwornik, doradca Europosła Jana Olbrychta Artur Grzywok, Dyrektor Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Izabeli Kloc Anna Chrapek-Budacz, Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora RP Wojciecha Piechy Anna Skowronek z asystentem Krzysztofem Kałużą, (Posłowie i Senator nie mogli osobiście wziąć udziału z powodu uczestnictwa w sesjach parlamentarnych), Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego – Przewodniczący Stowarzyszenia BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI HENRYK ZAWISZOWSKI (Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek z powodu realizowanych nagłych obowiązków służbowych dotarł na godz. 1300), V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Józef Mrowiec, Burmistrz Mikołowa – gospodarz ziemi mikołowskiej Stanisław Piechula (założył koszulkę z logo Kampanii), V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego Barbara Wielkoszyńska, Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie Rafał Głuch, Z-ca Komendanta Dariusz Waligóra, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Anna Musioł, przedstawiciele Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji z Wydziału Prewencji: Tomasz Ciepał, Paweł Warchoł, Dziekan Dekanatu Mikołowskiego Proboszcz Parafii pw. Świętego Wojciecha w Mikołowie Mirosław Godziek. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie Izabela Paździorek-Jakubowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Miguła, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Krystyna Morawiec, Dyrektor Centrum Oświaty w Mikołowie Elżbieta Muszyńska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych U. M. Mikołowa Izabella Konieczny, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Janina Ryguła, Andrzej Fijałkowski z Biura Promocji Urzędu Miasta Mikołowa, przedstawiciele środków społecznego przekazu, przedstawiciele: Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, Klubu Studenckiego „FRACTAL” w Mikołowie, TKKF „HADES” – Oddział w Mikołowie, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu Jadwiga Krajewska, Dyrektor Domu Dziecka w Orzeszu Agnieszka Kuchna, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz, przedstawiciele Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Kazimierz Anisienia i Aleksander Brudny, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mikołowie Grażyna Socha, Koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z Gmin Łaziska Górne, Mikołowa, Ornontowic, Orzesza, Wyr odpowiednio: Katarzyna Siewier, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Teresa Gendarz, Sonia Janecka, Jadwiga Harupa, Przewodnicząca Miejskiego Zarządu  w Mikołowie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Janina Piecha, przedstawiciele władzy samorządowej z pozostałych Gmin Powiatu Mikołowskiego, dyrektorzy szkół oraz wielu innych,  a także Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa, dzięki któremu, jak podkreśliła współprowadząca spotkanie Katarzyna Gembara, spotykamy się tutaj już po raz XIII i bez którego nie byłoby tak wielu wspaniałych imprez. Rozległy się gromkie brawa.

Wydarzenie pobłogosławił Dziekan Dekanatu Mikołowskiego ks. proboszcz Mirosław Godziek.

Głos zabrali Gospodarze Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, a w imieniu chwilowo nieobecnego Starosty Mikołowskiego Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa zaznaczył ze wzruszeniem, że m.in. dzięki młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego pomysł zapoczątkowany przez nieżyjącego już Marka Kotańskiego mógł być zrealizowany dzisiaj w szerszym wymiarze po raz trzynasty w Powiecie Mikołowskim i Mieście Zabrze.

Następnie Katarzyna Gembara zaśpiewała hymn ŁAŃCUCHA „WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO”.

O godz. 1300 w Powiecie Mikołowskim rozległy się dźwięki syren i bicie dzwonów. Uczestnicy, ponad 3 tysiące osób, trzymając się za ręce zaprotestowali przeciw wszelkiemu złu, łącznie z brutalnymi i barbarzyńskimi atakami terrorystycznymi oraz atakami przemocy, różnorakim fobiom, jednocześnie zaakcentowali swoją solidarność z działaniami na rzecz DOBRA.

Kasia Gembara zaprezentowała w formie śpiewanej przesłanie młodzieży do uczestników,  a następnie razem z współprowadzącą Agatą Bisialską i Tadeuszem Rosą podziękowali wszystkim, szczególnie młodzieży i zaprosili do udziału w kolejnej edycji za rok.

W trakcie trwania Kampanii czynny był PUNKT INFORMACYJNY obsługiwany przez społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz Klubu Młodzieżowego z Rudy Śląskiej  (m.in. materiały edukacyjne, plakaty z Ogólnopolskich Kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii, przemocy, alkoholizmowi, „dopalaczom”, HIV/AIDS oraz zachęcające do oddawania krwi „KREWNIACY”). Ponadto Punkt obsługiwali przedstawiciele Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”, którzy przekazali materiały edukacyjne związane z oświadczeniem woli na pobieranie narządów po śmierci. Działania te spotykały się z wielką życzliwością i zainteresowaniem uczestników.

Studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny FMSA-Poland O. Śląsk:  7 osób prowadzili punkt badań przesiewowych. Realizowali następujące projekty edukacyjne: Iskra dla Serca (kurs pierwszej pomocy), Serce masz tylko jedno (pomiar glikemii, ciśnienia i edukacja na temat cukrzycy), Kostek z klasą (edukacja na temat osteoporozy i zdrowego trybu życia z uwzględnieniem zdrowych kości) oraz stoisko informacyjne na temat transplantacji. Przebadano ponad 250 osób, w tym m.in.:

 • glikemii przydatnej,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • cukier,
 • liczono ryzyko złamań osteoporotycznych u kobiet po 50 roku życia (kalkulator FRAX),
 • pomiary BMI (ocena nadwagi a niedowagi),
 • „Iskra dla SERCA” – kurs pierwszej pomocy: 40 osób (wielkie zainteresowanie).

            Sekcja Oświaty Zdrowotnej PSSE Tychy (2 osoby) realizowała działania profilaktyczne podejmowane przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej podczas tegorocznej Kampanii Społecznej „Łańcuch Czystych Serc” obejmować będą następującą tematykę:

 • dopalacze i inne środki psychoaktywne,
 • problematyka palenia tytoniu i rzucania nałogu,
 • profilaktyka HIV/AIDS,
 • profilaktyka grypy,

w trakcie wykonywała pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy pomocy smokolizera. Udzielono poradnictwa jak skutecznie zerwać z nałogiem palenia tytoniu, prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych dot. tematyki HIV/AIDS, ochrony przed kleszczami, WZW B i C, profilaktyki raka szyjki macicy, profilaktyki grypy. Zorganizowano minikonkursy dla dzieci i młodzieży dot. szeroko rozumianego zdrowia.

W godz. 1700-2000 odbyła się dyskoteka dla młodzieży ph „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK – ZAŻYWAM TYLKO DŹWIĘKU” zorganizowana w ramach Kampanii w Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy współpracy z Dyrekcją  i Samorządem Uczniowskim. Bawiło się bezpiecznie ponad 120 uczniów.

W ciągu całego września realizowane będą w szkołach, w szczególności GMINY MIKOŁÓW, działania profilaktyczne zsynchronizowane z ideą ŁAŃCUCHA.

Nad bezpieczeństwem uczestników Kampanii czuwali policjanci z Komendy Powiatowej w Mikołowie, strażnicy Straży Miejskiej w Mikołowie, ochroniarze z uprawnieniami  z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że właścicielka restauracji MOCCA D’ORO ufundowała bony żywnościowe na posiłki dla organizatorów o wartości około 800,00 zł.

Miejski Dom Kultury w Mikołowie nieodpłatnie udostępnił pomieszczenia, sprzęt oraz obsługę na czas trwania imprezy. Wykorzystano również sprzęt wraz z obsługą ze Stowarzyszenia „POWRÓT”.

Druk zaproszeń, dyplomów, plakatów sponsorowany był przez Drukarnię im. Karola Miarki „TOLEK” w Mikołowie. Ponadto zaangażowane były środki finansowe m. in. Urzędu Miasta Mikołowa, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, zasoby własne Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie, darowizny Fundacji „PRO-EKO”, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Firmy „ZBYSZKO” w Mikołowie, TKKF „HADES” w Mikołowie, Posła na Sejm RP Marka Krząkały.

Ogniwami naszego ŁAŃCUCHA były podobne imprezy odbywające się równolegle w Gminach: ŁAZISKA GÓRNE, ORNONTOWICE, ORZESZE, WYRY, ZABRZE w głównej mierze w szkołach. Podczas Kampanii w dniach 3 i 13 września rozpropagowane były plakaty, materiały edukacyjne, ulotki przekazane m. in. przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „FMSA POLAND” O/ŚLĄSK, Sekcje Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, Stowarzyszenie K. A. „POWRÓT”, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy, Powiatową Młodzieżową Szkołę Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. Rozprowadzano koszulki z logo Kampanii i organizatora wiodącego to jest Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego zakupione z środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie i Urzędu Miasta Mikołowa.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc przy pracach przygotowawczych i organizacji WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tej szlachetnej imprezy.

            Dziękujemy z nazwiska wszystkim wcześniej wymienionym, również w Komunikacie  z dnia 05.09.2016 r., a w szczególności patronom, władzy publicznej szczebla lokalnego, powiatowego i wojewódzkiego, w tym Śląskiemu Wojewodzie Jarosławowi Wieczorkowi i współpracownikom oraz instytucjom Centralnym, szkołom (uczniom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu), Staroście Mikołowskiemu Henrykowi Jaroszkowi i współpracownikom, Burmistrzowi Mikołowa Stanisławowi Piechuli wraz ze współpracownikami, Mikołowskiemu Centrum Oświaty, Wydziałom Edukacji, Wydziałom Zarządzania Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego i Urzędom Miast i Gmin Powiatu Mikołowskiego, a w szczególności duchowieństwu Mikołowa (stała łączność z Dziekanem Dekanatu Mikołowskiego ks. Proboszczem Mirosławem Godźkiem) i Łazisk Górnych, policjantom, strażnikom miejskim, strażakom, pracownikom i społeczności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie, Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, w tym Klubom Honorowych Dawców Krwi w Mikołowie, Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO”  w Łaziskach Górnych, Mikołowskiemu Bankowi Spółdzielczemu, zakładom pracy, TKKF „HADES” – oddział w Mikołowie, dziennikarzom, podmiotom gospodarczym, które w trakcie trwania imprezy nie sprzedawały alkoholu, dziękujemy Pani Teresie Bula Pełnomocnik Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” na województwo śląskie, Studentom Stowarzyszenia Studentów Medycyny „FMSA POLAND” O/ŚLĄSK, Właścicielce restauracji MOCCA D’ORO w Mikołowie, młodzieży z Klubu Młodzieżowego Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.

Dziękujemy osobom prywatnym Panom: Zbigniewowi Piecha, Kamilowi Stychlerz, Janowi Wyduchowi i wielu, wielu innym.

Akcentujemy wsparcie parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego wcześniej wymienionych (Europosłowie Jan Olbrycht, Bolesław Piecha, Posłów na Sejm RP Izabeli Kloc, Krzysztofa Gadowskiego, Marka Krząkały, Grzegorza Matusiaka, Senator Senatu RP Wojciech Piecha).

Pragniemy zaznaczyć, że występujący artyści, prezenterzy WYSTĄPILI ZE SWOIM PROGRAMEM NIEODPŁATNIE, za to składamy IM SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA.

Szczególne słowa uznania kierujemy do honorowych dawców krwi, który ten DAR ŻYCIA oddawali w dniu 13 września w godzinach 1000 – 1600. Akcję zsynchronizowaną z naszą kampanią zorganizował Mikołowski Klub Honorowych Dawców Krwi, 10 osób (5 litrów krwi).

Pragniemy podkreślić, że w GMINIE Mikołów wiele podmiotów wychodząc naprzeciw apelowi organizatorów zaniechało sprzedaży alkoholu w DNIU KAMPANII. WYRAŻAMY IM ZA TO SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I SŁOWA UZNANIA, wyrażając nadzieję, że będzie to w dalszym ciągu coroczną tradycją.

Zapraszamy do udziału za rok w XIV KAMPANII w połowie września 2017 r.

Przedsięwzięcie wsparło kolejne odsłony Ogólnopolskich Kampanii: „NARKOTYKI? NA CO MI TO!”, „DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ – POZNAJ FAKTY”, „DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE”, „BRAŁEŚ? NIE JEDŹ! PO NARKOTYKACH ROZUM WYSIADA”, „PRZYJMUJĘ LEKI…”, „WRÓĆ BEZ HIV”, „CZY JESTEŚ ZAGROŻONY HIV?”, „FAIR PLAY”, „OGRANICZENIA SPRZEDAŻY ALKOHOLU OSOBOM NIELETNIM”, „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”, „ODWAGA RATUJE ŻYCIE” ORAZ OGÓLNOPOLSKI PROGRAM LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD PRZETWORÓW KONOPI „CANDIS”, A TAKŻE MIKOŁOWSKĄ POWIATOWĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ „OGRANICZANIE ZJAWISKA ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ”. KAMPANIA ZBIEŻNA JEST Z PRIORYTETAMI RZĄDOWEGO PROGRAMU NA LATA 2014-2016 „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”.

TELEFON INFOLINII DOTYCZĄCY ZJAWISKA „DOPALACZY”: 800 060 800.

Specjalne listy gratulacyjne do uczestników KAMPANII, szczególnie młodzieży, a także organizatorów przesłali: Europoseł Bolesław Piecha, Dyrektor Departamentu Wychowania  i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej Elżbieta Matejka, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji Dorota Pater.

Szczególne słowa uznania kierujemy do prowadzących Kasi Gembary z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Agaty Bisialskiej z Klubu Młodzieżowego w Rudzie Śląskiej.

                                                                            W imieniu organizatorów

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY                                         KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

SAMORZĄDU MŁODZIEŻOWEGO                       PREZES STOWARZYSZENIA „POWRÓT”

 

Wiktor Raducki                                                            mgr Tadeusz Rosa

100_0772 100_0777 100_0790 100_0799 100_0800 100_0802 100_0810 100_0812 100_0817 100_0832 100_0833 100_0861 100_0865 100_0872 100_0875 100_0890 100_0900 100_0904 100_0911 100_0919 100_0931 100_0936 100_0938 100_0940

Dodaj komentarz