Bez kategorii

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety

Gmina Mikołów opracowuje Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Na podstawie tego dokumentu Gmina będzie planować zadania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców zmniejszeniu skali problemów (społecznych, gospodarczych i przestrzennych) w obszarach kryzysowych. Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach gminy. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną. Dzięki realizacji tych działań w wyznaczonych obszarach nastąpi poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety

Rewitalizacja ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych grup mieszkańców, dlatego Państwa opinie są dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do wytyczenia obszarów wymagających interwencji w ramach działań rewitalizacyjnych w Gminie Mikołów. Wyniki badania będą ważnym źródłem danych podczas tworzenia dokumentu, dlatego też prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Gwarantujemy Państwu pełną anonimowość – wyniki ankiety będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień. Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu. Ankietę będzie można wypełnić do dnia 3.03.2016 r. pod linkiem znajdującym się poniżej.

http://cyfrowademokracja.pl/inquiry/135

Gminny Program Rewitalizacji jest częścią prac nad: „Podstrategi kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym” – w ramach projektu „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”, realizowanego w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Więcej informacji na temat Gminnego Programu Rewitalizacji znajdą Państwo tutaj (informacja nt. projektu )

Dodaj komentarz