Bez kategorii

Zostaw 1% w Mikołowie

LP. NR KRS NAZWA ADRES CEL DZIAŁANIA
1 0000016869 MIKOŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI „ZMIANA” Mikołów, Krakowska 30 tel. 32 226 41 76
www.zmiana-mikolow.pl
Celem stowarzyszenia jest m. in. udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, jej sprawcom oraz dzieciom i młodzieży żyjącym w rodzinach nią dotkniętych.
2 0000057478 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W MIKOŁOWIE Mikołów, Plac Salwatorianów 4
tel. 32 226 31 52
www.psouu-mikolow.pl
Działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Organizuje wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka, sprawuje opiekę dostosowaną do niepełnosprawności wychowanków.
3 0000159623 STOWARZYSZENIE „UŚMIECH” Mikołów, Rybickiego 21
tel.601487503
http://www.stowarzyszenieusmiech.eu/
Prowadzi działalność z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, charytatywnej. Wspiera rodziny, organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży.
4 0000163011 ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY Mikołów, Sosnowa 5
tel. 32 779 76 02
www.sibg.org.pl
Pieniądze z 1 procenta przeznaczane są na zabiegi pielęgnacyjne kolekcji sadowniczej i na zakup materiałów do wykonania infrastruktury towarzyszącej uprawom drzew owocowych.
5 0000200446 KLUB SPORTOWY BURZA BOROWA WIEŚ Mikołów, Gliwicka 367
https://burza-bw.futbolowo.pl
Organizuje zajęcia w ramach czterech sekcji: siatkówki, piłki nożnej, akrobatyki i tenisa stołowego. Propaguje kulturę fizyczną i sport, upowszechnia turystykę i krajoznawstwo.
6 0000237740 STOWARZYSZENIE ŚW.JÓZEFA „JESTEŚMY” Mikołów, Okrzei 27
tel. 32 226 59 76
www.jestesmy.com.pl
Jego celem jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie pomocy zdrowotnej, działalność charytatywna i na rzecz niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu.
7 0000261946 NIEZALEŻNA INICJATYWA RODZICÓW I POŁOŻNYCH „DOBRZE URODZENI” Mikołów, Żwirki i Wigury 21
www.dobrzeurodzeni.pl
Działa na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, prowadzi internetową wyszukiwarkę położnych, szkół rodzenia, domów narodzin.
8 0000353992 FUNDACJA „STONOGA” Mikołów, Pszczyńska 25
tel. 32 738 24 26, 530 761 071
www.fundacjastonoga.pl
Celem Fundacji jest pomoc szczególnie dzieciom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, organizuje dla nich turnusy rehabilitacyjne, zakupy i zbiórki m.in. leków, odzieży, żywności.
9 0000380907 STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ – KRYSTYN I SYMPATYKÓW Mikołów, ul. Kasztanowa 3
tel. 601 947 977
www. stowarzyszeniekrystyn.eu
Stowarzyszenie jest organizacja społeczną działająca w powiecie mikołowskim od marca 2011 roku na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
10 0000405119 RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE  ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
www.robia.pl
Jednym z celów organizacji jest inicjowanie i podejmowanie wspólnych badań związanych z programem działalności poszczególnych ogrodów, a zwłaszcza nad ochroną ‘ex situ’ zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie oraz planowanie wspólnej strategii rozwoju;
11 0000448977 ANIMA HUMANA http://www.anima-humana.com Jednym z celów organizacji jest działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych.
12 0000566902 OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE W MIKOŁOWIE – BOROWEJ WSI http://www.borowa-wies.pl/ Obecnie w ramach Ośrodka działają następujące jednostki wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne:
– Dwa Domy Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo,
– Warsztat Terapii Zajęciowej
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Zakład Aktywności Zawodowej na bazie rolnictwa
– Zakład Aktywności Zawodowej „Grill” na bazie usług cateringowych i usług pralniczych
– Środowiskowy Dom Samopomocy.
13 000012847 – z dopiskiem koło w Mikołowie Polski Związek Niewidomych okręg śląski Mikołów, os. Grunwaldzkie 10
tel. 32 738 40 18
Finansuje zajęcia dla podopiecznych, organizuje prelekcje lekarskie, spotkania ze sztuką, szkolenia w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego metodami bezwzrokowymi.
14 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Kamionka Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Katowicka 91, 43-190 Mikołów
(32) 22 60 289
(32) 20 67 714
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
15 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Mokre Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Miodowa 3, 43-195 Mikołów-Mokre (32) 32 26 104 Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
16 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Paniowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Mokierska 1, 43-197 Mikołów-Paniowy
tel.: (32) 32 25 092
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
17 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Śmiłowice Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Jana Kawalca 29, 43-197 Mikołów-Śmiłowice
(32) 22 61 405
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
18 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Bernarda Krawczyka 16, 43-190 Mikołów (32) 32 60 929 Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
19 0000186577 – z dopiskiem Klub SHDK Mikołów Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Mikołów, Rynek 19 Stowarzyszenie propaguje oddawanie krwi na potrzeby lokalnych placówek szpitalnych, akcje często łączą się z prelekcjami, pogadankami i konkursami.
20 0000273051 – z dopiskiem Hufiec Ziemi Mikołowskiej Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Mikołów, Plac Harcerski 1
tel. 32 226 00 35
www.mikolow.zhp.pl
Przekazania 1 procenta umożliwia uatrakcyjnić program i wychowanie dzieci, pozwala na dofinansowanie biwaków, zakup materiałów, kształcenie kadry, wypoczynek podopiecznych.
21 0000223366 Centrum Społecznego Rozwoju Mikołów, Jana Pawła II 1/2, www.csr.biz.pl Jesteśmy organizacją społeczną;
Organizacja działa non-profit od 2004 roku, wspiera rozwój ekonomii społecznej;
Buduje międzinstytucjonalną sieć współpracy na terenie podregionu tyskiego;
Wspiera inicjatywy społeczne;
Prowadzi działania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych;
Organizuje i prowadzi dystrybucję żywności dla najuboższych;
Wspiera rozwój zainteresowań młodych ludzi;
Jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP.
22 0000542369 Stowarzyszenie Batut Targowisko miejskie, Stawowa 23/10
Mikołow,
Główne cele stowarzyszenia to:
– wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet, ludzi młodych i niepełnosprawnych.
– Inspirowanie i ułatwianie aktywnego poznawania krajowego i międzynarodowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
– Ochrona środowiska i przyrody
23 0000223366 – z dopiskiem Skarb Centrum Terapii i Rozwoju Skarb ul. Wyzwolenia 27 (siedziba Wirometu),
43-190 Mikołów
Fundacja ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych zajęć. Zatrudnia specjalistów oferujących profesjonalną pomoc terapeutyczną. Diagnozują i wspierają rodziny dzieci z niepełnosprawnościami (m.in.: ze spektrum autyzmu). Organizują zajęcia kreatywne i rozwojowe dla dzieci. Wykonują profesjonalną diagnozę logopedyczną, prowadzą terapię EEG biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej oraz doświadczania świata.
24 0000223366 – z dopiskiem Herbateka Fundacja Herbateka ul. Głogowa 31
43-190 Mikołów
tel.: +48 669148304
Herbateka jest Fundacją zajmującą się animacją społeczną oraz edukacją w obszarze kultury i postaw społecznych.
Zajmujemy się aktywizacją zawodową oraz włączaniem osób i grup do pełnego i wartościowego uczestnictwa w życiu społecznym.
Organizujemy wydarzenia kulturalne, warsztaty artystyczne, spotkania i szkolenia, współpracując z samorządami lokalnymi oraz ze środowiskami twórczymi.
Prowadzimy herbaciarnię w Mikołowie, która jest miejscem spotkań mieszkańców i promocji zdrowego, kreatywnego i zrównoważonego życia.
25 0000223366 – z dopiskiem Reta Zespół Szkolno-Przedszkolny – P-13 i SP-11 ul.Skalna 10
43-190 Mikołów te.:32-2260624
Placówka oferuje: wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która jest otwarta na indywidualne potrzeby dzieci, nowoczesne metody: m.in. metodę „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne, metodę „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, metodę „Beti Strauss”, rzetelne przygotowanie do kontynuowania nauki w następnym etapie edukacyjnym, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, imprezy kulturalno – rozrywkowe, dbanie o rozwój zdrowotny, wyjazdy na basen.
26 0000064561 – z dopieskiem Fundacja Auxilium Fundacja Auxilium Mikołów, Os. C. K. Norwida 4 /6
43-190 Mikołów
+48 608 872 470
auxilium.mikolow@gmail.com
http://fundacjaauxilium.eu
Fundacja Auxilium jest młodym podmiotem, zarejestrowanym w październiku 2016 r. Fundatorka wyznaczyła kilka obszarów tematycznych, w której organizacja planuje się rozwijać, w tym m.in.:
– pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin;
– ochrony i promocji zdrowia;
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
– promocji i organizacji wolontariatu.
Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz organizacji warsztatów dla seniorów i młodzieży.
27 0000268115 – z dopiskiem” RR PRZEDSZKOLA NR 12 W
MIKOŁOWIE
Przedszkole nr. 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18
Przekazany 1% będzie przeznaczony na pomoce dydaktyczne dla wychowanków naszego przedszkola.

Dodaj komentarz